Wyniki kontroli NIK w spółkach celowych

Ukazały się właśnie wyniki kontroli NIK w spółkach celowych. O tym, że NIK kontroluje spółki celowe informowałem w marcu 2018 r. (pisałem o tym tutaj). Celem czynności prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

Czy działalność spółek utworzonych przez uczelnie publiczne oraz instytuty PAN jest skuteczną metodą transferu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki ?

Myślę, że większość osób, które interesują się realiami działania spółek celowych w Polsce, zgodzą się, że tytuł artykułu prasowego opublikowanego przez NIK trafia w sedno: Spółki celowe – bez celu. Artykuł stanowiący krótkie podsumowanie kontroli jest dostępny pod tym linkiem. Wyniki kontroli dla wnikliwych (70 stron) można znaleźć tutaj. Tytułem krótkiego podsumowania, pozwolę sobie przytoczyć fragment publikacji NIK:

„Działalność spółek utworzonych przez jednostki naukowe, zwłaszcza spółek utworzonych przez instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze, nie była skuteczną metodą transferu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki. Jedynie dwie spółki spośród ośmiu skontrolowanych uzyskały nieznaczne wpływy ze sprzedaży trzech praw do wyników prac badawczych i czterech wdrożeń rozwiązań technicznych. (…)

Uwzględniając powyższe uwarunkowania NIK uznaje za celowe aby:

  1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ministrowie nadzorujący dokonali przeglądu potencjału komercjalizacyjnego spółek utworzonych przez jednostki naukowe oraz zidentyfikowali działy gospodarki, które wdrożyły technologie wypracowane przez te jednostki;
  2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ustanowił programy ukierunkowane na wsparcie podmiotów, których działalność wpływa na zwiększenie innowacyjności w zidentyfikowanych obszarach;
  3. Ministrowie nadzorujący instytuty badawcze wzmocnili nadzór nad podległymi instytutami badawczymi w zakresie prowadzonej przez instytuty komercjalizacji poprzez spółki, w szczególności w kwestiach dotyczących uzyskiwania stosownych zgód,
  4. Jednostki tworzące spółki dokonywały analizy bieżących i przewidywanych zasobów prac możliwych do komercjalizacji oraz podjęły decyzje o dalszym istnieniu lub o ewentualnej likwidacji tych spółek, które dla dalszego funkcjonowania wymagają stałego podwyższania kapitału zakładowego, bez zdolności do generowania zysków.” (źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/spolki-celowe-bez-celu.html?fbclid=IwAR0_X4kkHGv9k0QBIHv29bYOQI1n5tzcwWTCngZJU17FvqP002ojnj2RyGY).

 

No cóż, trudno polemizować z diagnozą NIK. Ciągle jeszcze wiele pracy przed nami. Szczególnie w płaszczyźnie przełamywania barier mentalnych, choć i barier prawnych nie brakuje. Miejmy nadzieję, że rok 2019 będzie początkiem zmian na lepsze.

0 Komentarzy
0

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security