Spółka celowa uczelni wyższej

Spółka celowa uczelni wyższej jest szczególnym rodzajem spółki kapitałowej prawa handlowego. Regulacja prawna dotycząca spółki celowej to przede wszystkim art. 86a ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Podstawowym zadaniem takiej spółki jest prowadzenie za jej pośrednictwem procesu komercjalizacji pośredniej wyników (niektórych) badań naukowych.

Uczelnia wyższa może również powierzyć spółce celowej wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem komercjalizacji bezpośredniej. O różnicach między komercjalizacją pośrednią i bezpośrednią możesz poczytać tutaj. Możliwość powołania spółki celowej przez uczelnię publiczną jest wyjątkiem od ogólnej reguły, wedle której taki podmiot jak publiczna uczelnia wyższa nie może nabywać, obejmować ani posiadać udziałów ani akcji w spółkach.

Spółka celowa ma stanowić „bufor” pomiędzy uczelnią, a spółką odpryskową powołaną w celu komercjalizacji. Można wskazać kilka typowych cech takiej spółki. Po pierwsze, będzie to limitowany krąg podmiotów jakie mogą ją utworzyć. Są to uczelnia lub uczelnie wyższe. Zasadą jest, że spółka celowa ma być spółką jednoosobową, w której jedynym wspólnikiem posiadającym całość udziałów lub akcji jest uczelnia. Art. 86b ustawy prawo o szkolnictwie wyższym dopuszcza jednak opcję powołania spółki celowej przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych.

Po drugie, z treści przepisów ustawy jasno wynika ograniczenie zakresu przedmiotowego jej działania. Idealnie oddaje to zresztą przymiotnik „celowa”, nie bez przyczyny umieszczony w jej nazwie. Spółka taka ma bowiem realizować wyłącznie zadania związane z prowadzeniem komercjalizacji pośredniej lub bezpośredniej.

Spółkę celową uczelni publicznej tworzy rektor za zgodą senatu. W przypadku uczelni niepublicznych ta procedura może wyglądać inaczej. Prowadzenie komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych (w rozumieniu przyjętym w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, tj. obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami) bez spółki celowej jest niemożliwe.

Do tej pory każda uczelnia mogła uczestniczyć w jednej takiej spółce. Projekt zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym zakłada zmianę w tym zakresie i dopuszczenie powoływania większej ilości spółek celowych. Analizę najważniejszych zmian jakie ma wprowadzić tzw. mała ustawa o innowacyjności znajdziesz tutaj.

0 Komentarzy
0

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security