Procedura powołania spółki celowej uczelni wyższej

W związku z tym, że temat prowadzenia komercjalizacji pośredniej staje się coraz bardziej nośny postanowiłem napisać kilka słów o tym jak powinna wyglądać procedura powołania spółki celowej.

O tym czym jest spółka celowa i do czego służy pisałem już wcześniej tutaj. Wpis dotyczy procedury powołania spółki celowej przez uczelnię publiczną. W przypadku uczelni niepublicznych niektóre moje refleksje mogą nie być adekwatne.

Zatem startujemy.

Spółkę celową w przypadku uczelni publicznej powołuje Rektor, za zgodą Senatu. Wynika to z art. 86a ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Ciekawym zagadnieniem praktycznym jest to, jaki charakter ma ta zgoda. W fachowej literaturze wskazuje się, że Senat uczelni nie wyraża zgody w formie blankietowej. Chodzi o to, że powinna to być zgoda poprzedzona zapoznaniem się z umową/aktem założycielskim spółki, których treść Rektor przedkłada wcześniej Senatorom do wglądu. Nie wdając się w szczegóły wykraczające poza konwencję tego bloga, zgadzam się z takim poglądem. Co ciekawe jednak, praktyka uczelni idzie często w innym kierunku. W wielu przypadkach Senat poszczególnych uczelni wyrażał właśnie takie „blankietowe” zgody. Rozwiązaniem pośrednim może być określenie w treści uchwały Senatu wyrażającej zgodę na powołanie spółki przynajmniej istotnych postanowień umowy spółki/aktu założycielskiego.

Skoro zgoda nie ma charakteru blankietowego, to postawienie sprawy „na Senacie” powinno być poprzedzone pewnymi czynnościami przygotowawczymi. Ze spraw zupełnie podstawowych można tutaj wymienić:

  • wybór formy organizacyjno-prawnej – ustawa dopuszcza skorzystanie ze spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Zdecydowanie należy zarekomendować powołanie spółki z o.o., której prostszy charakter lepiej przystaje do istoty planowanego przedsięwzięcia;
  • określenie wysokość kapitału zakładowego spółki oraz formę wkładów. Wkładem do spółki mogą być pieniądze, a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe zbywalne, np. prawa własności przemysłowej, prawa majątkowe autorskie etc. W przypadku wnoszenia do spółki jako wkładu niepieniężnego praw własności intelektualnej szczególną wagę należy przyłożyć do wyceny takich praw;
  • biorąc pod uwagę, że spółka celowa w początkowym okresie swojego funkcjonowania może nie przynosić zysków, rekomendowanym rozwiązaniem jest wniesieniem tytułem wkładów oznaczonej kwoty pieniężnej. Będzie ona mogła zostać przeznaczona na bieżące funkcjonowanie spółki we wstępnym okresie jej działania (przed wygenerowaniem pierwszych zysków). Wkład pieniężny niweluje też ryzyko związane z wyceną rzeczy lub praw, gdy wnosi się je do spółki aportem. Praktyka pokazuje, że większość uczelni która uruchomiła spółki celowe wniosła do nich wkład pieniężny na poziomie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych;
  • należy zastanowić się nad strukturą organizacyjną spółki. Chodzi o to jakie organy będą w tej spółce występowały oraz w jaki sposób (kim) je obsadzić. Organem obligatoryjnym jest zarząd, który kieruje działalnością spółki i reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych – należy wytypować prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu, jeżeli miałby on być wieloosobowy.

Jak wygląda dalszy pochód czynności ? Gdy podjęte zostaną wszystkie istotne decyzje dotyczące przyszłej spółki celowej,a Senat wyrazi zgodę na jej powołanie, można podpisać umowę spółki (a w przypadku spółki jednoosobowej – akt założycielski). Dokument podpisuje Rektor. Zawarcie umowy spółki wymaga zachowania formy aktu notarialnego, zatem jej podpisanie odbywa się przed notariuszem, który taki akt sporządza i bada jego zgodność z prawem. Ciekawym rozwiązaniem jest skorzystanie przy rejestracji spółki z trybu s24, choć nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem powołania spółki celowej przez uczelnię w takiej formule.

Po podpisaniu umowy spółki/aktu założycielskiego, powstaje „spółka z o.o. w organizacji”, która stanie się „pełnoprawną” spółką z o.o. (nabędzie osobowość prawną) po jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejnym krokiem jest wniesienie do spółki wkładów w formie i wysokości przewidzianej umową. Dalej czeka nas powołanie zarządu spółki, ewentualnie obsadzenie innych organów, jeżeli umowa spółki przewiduje ich występowanie. Powołanie pierwszego zarządu może nastąpić już w samej umowie spółki.

Ostatnim przystankiem jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu zarząd lub jedyny wspólnik sporządza wniosek o zarejestrowanie spółki na stosownych formularzach, kompletuje niezbędne załączniki i składa je we właściwym sądzie.

Od czego powinno się zacząć prace nad powołaniem spółki celowej ? Od pomysłu. Mając wizję tego, jak dana spółka ma funkcjonować, wszelkie kolejne decyzje i czynności będą przychodziły o wiele łatwiej.

A gdy nabędzie się już wprawy przy zakładaniu spółki celowej, uruchamianie spin-off’ów to sama przyjemność !

0 Komentarzy
1

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security