Komercjalizacja bezpośrednia, komercjalizacja pośrednia

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje dwie formy komercjalizacji wyników badań naukowych – komercjalizację bezpośrednią i pośrednią. Czym się one różnią ?

Komercjalizacja bezpośrednia to sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

Komercjalizacja pośrednia to obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.

Oba pojęcia zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198).

Główna różnica między nimi to forma organizacyjna w jakiej prowadzi się jeden lub drugi typ komercjalizacji. W przypadku pierwszej jest to Centrum Transferu Technologii będące jednostką organizacyjną uczelni wyższej lub spółka celowa utworzona przez uczelnię.

Z kolei komercjalizacja pośrednia jest prowadzona za pomocą spółek spin-off (nazywanych też „spółkami spin-out” lub „spółkami odpryskowymi”). Obie formuły mogą być prowadzone przy wykorzystaniu spółki prawa handlowego (często błędnie wskazuje się, że komercjalizacja bezpośrednia występuje tylko w powiązaniu z CTT). Decydującą różnicą jest jednak struktura właścicielska spółki realizującej zadania z zakresu jednego i drugiego typu komercjalizacji. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby komercjalizować wyniki badań przy użyciu obu typów komercjalizacji.

Spółki spin-off cieszą się od pewnego czasu rosnącą popularnością. Osobiście mam wątpliwości, czy wynika ono z rzeczywistych różnic między tymi dwiema formułami, czy z faktu (jak by to nie brzmiało), że spin-off stały się po prostu … modne, choćby ze względu na wsparcie finansowe jakie można było (będzie?) uzyskać na takie działania.

Więcej o prawnych aspektach tych dwóch formuł transferu technologii i konkretnych różnicach między nimi  postaram się napisać wkrótce. Szczególnie o tym jakie walory posiada każda z nich i jak można wykorzystać je w celu optymalizacji procesu komercjalizacji.

0 Komentarzy
0

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security