2 % na komercjalizację w 2019 roku

Zapytano mnie ostatnio co z 2 % na komercjalizację w 2019 r. W domyśle chodziło to, czy strumień finansowania przeznaczony na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych nadal będzie funkcjonował. Względem tego jak sprawa wyglądała w świetle przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki, sporo się zmieniło. Postanowiłem więc przybliżyć krótko nowe realia czytelnikom bloga.

W skrócie zmiany można by podsumować krótkim stwierdzeniem: 2 % na komercjalizację znika. Nowe przepisy nie przewidują już bowiem wymogu przeznaczenia co najmniej 2 % środków przekazywanych na utrzymanie potencjału badawczego na działania związane z komercjalizacją. To rozwiązanie może nieco dziwić, biorąc pod uwagę historyczny rys tego, skąd się owo „2 %” wzięło. Była to bowiem dość świeża regulacja (wprowadzona małą ustawą o innowacyjności). Intencje jakie przyświecały ustawodawcy, gdy ją wprowadzał, szerzej omawiałem w tym wpisie. Chodziło o zaktywizowanie jednostek naukowych w ich działalności z zakresu transferu technologii.

Przechodząc do sedna, dlaczego 2 % na komercjalizację znika ? W art. 365 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWN) wskazano przeznaczenie środków finansowych, które trafiają do jednostek z sektora szkolnictwa wyższego i nauki. W art. 365 pkt 2) PSWN przewidziano, że środki te przekazuje się m.in. na:

2) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:

a) prowadzenie działalności naukowej,

b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł,

c) kształcenie w szkole doktorskiej,

d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

Jednocześnie art. 366 PSWN doprecyzowuje, że środki takie trafiają do uczelni mających status uczelni akademickich (publicznych bądź niepublicznych). Uczelnie zawodowe nie uczestniczą w strumieniu finansowania dedykowanym utrzymaniu i rozwojowi potencjału badawczego.

Zatem nowe przepisy przewidują, że w ramach środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę przekazuje się środki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym, środki na komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Ustawodawca zrezygnował jednak z wprowadzenia minimalnego limitu wydatków na komercjalizację wyodrębnianych z tej puli na dotychczasowym poziomie 2 %. Obecnie z żadnego przepisu nie wynika, że taka właśnie kwota (bądź jakakolwiek inna) musi zostać przeznaczona na działania związane z komercjalizacją.

W nowym stanie prawnym ustawodawca zrezygnował też ze wskazania rodzajowego katalogu wydatków związanych z prowadzeniem komercjalizacji, warunkującego kwalifikowalność wydatków (brak w nowym stanie prawnym odpowiednika art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy o zasadach finansowania nauki). Co powyższe oznacza ? Jak wyżej wspomniałem, brak już przepisu, który nakłada obowiązek przeznaczenia określonej części środków finansowych na koszty związane z komercjalizacją. Zniknął zarazem pewien ogranicznik w postaci ustawowego katalogu rodzajów dopuszczalnych wydatków. Wniosek ten wzmaga brzmienie art. 366 ust. 2 i art. 407 ust. 2 PSWN („Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2, dla publicznych uczelni akademickich są przyznawane w ramach jednej subwencji.”; „O przeznaczeniu środków finansowych przyznanych w formie subwencji decyduje podmiot, który ją otrzymał”), statuujący bardzo szeroki zakres swobody w wydatkowaniu finansowania (przyznawanego już nie w formie dotacji, lecz subwencji).

Teza postawiona na wstępie nie wydaje się więc chyba przesadzona.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby jednostki naukowe wprowadziły regulacje dotyczące zasad finansowania działań związanych z prowadzeniem komercjalizacji w swoich wewnętrznych aktach prawnych. Art. 365 PSWN mówi przecież o tym, że środki przyznane w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego przeznacza się (a nie można przeznaczać) m.in. na komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami. Warto też zwrócić uwagę, że nowa ustawa wśród podstawowych zadań uczelni akademickiej (art. 11 PSWN) wymienia świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki.

 

 

0 Komentarzy
3

Zostaw komentarz

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security